Cấp Giấy chứng nhận TN tạm thời, bản sao bảng điểm và bản sao bằng TN

Để giải quyết các yêu cầu của sinh viên, học viên, NCS (gọi tắt là sinh viên) về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đối với sinh viên TN đợt 1 năm 2019-2020, cựu sinh viên có nhu cầu cấp bản sao kết quả học tập, bản sao bằng TN

Từ ngày 30/3/2020, Phòng Đào tạo sẽ tiếp nhận đăng ký của sinh viên online, sau khi tiếp nhận Phòng sẽ kiểm tra, xử lý và trả kết quả cho sinh viên chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên đăng ký (sẽ cố gắng và gửi trả sinh viên ngay khi hoàn thành).
Đề nghị sinh viên đăng ký qua link tại đây

Mọi vấn đề chưa hiểu sinh viên liên hệ qua số 024.3563.1537 hoặc email: P3.TTHC@tlu.edu.vn.
Kính chúc các em sinh viên và gia đình mạnh khỏe.
Phòng Đào tạo