Thông báo số 148/TB-ĐHTL ngày 28/02/2020 về tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 148/TB-ĐHTL ngày 28/02/2020 về tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19