NCS Đào Văn Khiêm bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Ngày nay, vấn đề khan hiếm nước đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, quy hoạch và quản lý tài nguyên nước rất cần sử dụng các tiếp cận phân tích kinh tế xã hội trong các mô hình nghiên cứu.

Ở tầm thế giới điều này đã được phản ánh trong tuyên bố Dublin (1992) và hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de janeiro (1992). Ở nước ta, luật Thủy lợi được ban hành tháng 6 năm 2017 cũng cho thấy khuynh hướng kêt hợp các biện pháp kinh tế vào quản lý ngành nước.

Xây dựng mô hình tối ưu hóa phục vụ quy hoạch và quản lý nước có tính   đến một cách hệ thống các cấu phần kinh tế. Cụ thể lề (i) Áp dụng khung đo lường giá trị và chi phí kinh tế để xây dựng hàm mục tiêu của bài toán phân  bổ hiệu quả; (ii) Phát triển các mô hình tối ưu hóa động ngẫu nhiên cho một số hệ thống hồ chứa ở hai tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình; (iii) Sử dụng phần mềm Lingo để tìm lời giải tối ưu và kiểm tra tính ổn định nghiệm; (iv) Dựa trên các kết quả để nghiên cứu một số cấu trúc kinh tế của  các hệ thống được xét nói trên.

Đối tượng chính của nghiên cứu là các hoạt động cung cấp dịch vụ tưới và phát điện cùng một số sử dụng nước khác như nước sinh hoạt, nước công   nghiệp trong khoảng thời gian 21 năm cho Núi Cốc và 25 năm cho Sơn La-Hòa Bình.

NCS Đào Văn Khiêm bảo vệ trước hội đồng

Ý nghĩa khoa học: Phát triển có kế thừa công cụ toán học tối ưu hóa động ngẫu nhiên cho quy hoạch và quản lý nước tại LVSHTB: Xây dựng mô hình phân bổ nước  một cách hiệu quả về mặt kinh tế, tích hợp các cấu phần giá trị và chi phí  vào hàm mục tiêu, áp dụng các kỹ thuật tính toán hiện đại để tìm lời giải tối ưu; Xây dựng mô hình động cho một số cấu phần của bài toán tối ưu như mô  hình cầu động, mô hình dòng chảy đến để phục vụ bài toán động học. Áp dụng các lời giải tối ưu hóa động ngẫu nhiên để phân tích cấu trúc “độc quyền tự nhiên” trong quy hoạch và quản lý tài  nguyên nước cấp lưu vực sông

Ý nghĩa thực tiễn: Tăng cường cơ sở lý luận và năng lực tính toán thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu mới của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phát triển ngành nước. Cụ thể là xây dựng mô hình cho việc điều tiết và tính toán giá cả của các dịch vụ nước; Phục vụ các công cụ phân tích và nghiên cứu tài nguyên môi trường nói chung như thể chế thị trường trong quản lý tài nguyên, kinh tế xanh, kế toán tài nguyên môi trường; Tiếp cận và ứng dụng các công cụ tính toán hiện đại cho các bài toán phức tạp tại Việt Nam.

Trên đây là tóm tắt nội dung đề tài:  Áp dụng lý thuyết tối ưu hóa cho bài toán phân bổ hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình của NCS Đào Văn Khiêm bảo vệ chiều ngày 16/01/2018 tại Trường Đại học Thủy lợi.

Lãnh đạo Nhà trường, bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng NCS Đào Văn Khiêm

Luận án thuộc chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước Mã số: 62 62 30 01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Chi tiết luận án xem tại đây

Thực hiện: Bình Dương, Ảnh: Đình Cường