Tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông  báo về chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2019 theo diện Hiệp định. Chi tiết: xem tại đây 

Phụ lục kèm theo: tại đây