Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong toàn trường học kỳ 1 (2018-2019)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong toàn trường hệ chính quy (học kỳ 1 năm học 2018 – 2019). Chi tiết thông báo: tại đây

Các biểu mẫu: Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3