Thông báo về thời gian nộp học phí học kỳ song song và học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy: tại đây

- Sinh viên khóa 53 trở về trước trình độ Đại học và toàn bộ sinh viên trình độ Cao đẳng, sinh viên trình độ Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy nộp học phí tại Phòng tài vụ (Tầng 2 - P.217 - Nhà A1).

- Sinh viên các khóa K54 trở về sau hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM Ngân hàng Viettin Bank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn tại mục 1 (tiền phải có trong tài khoản thẻ ATM bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000 đ  tiền duy trì thẻ). Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên theo lịch với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản thẻ ATM (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ). Những sinh viên chưa nộp đủ tiền vào tài khoản thẻ ATM, Ngân hàng sẽ không quét thẻ, coi như sinh viên vẫn chưa nộp học phí.