Thông tin luận án tiến sĩ của NCS La Đức Dũng

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS La Đức Dũng

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu Bắc Nam Hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng.​
.

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                 GS.TS. Đào Xuân Học

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây