XD mô hình canhh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính kỹ thuật tưới tiết kiệm nước - TS. Nguyễn Việt Anh

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:XD mô hình canhh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính kỹ thuật tưới tiết kiệm nước 
+ Chủ nhiệm:TS. Nguyễn Việt Anh                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2014       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu