Quan sát hình ảnh trực tiếp sự tiến triển của cấu trúc tạo ra do ứng suất cắt khi sử dụng hoạt chất bề mặt sunfactant và mối liên hệ của nó với mô - men động lượng và truyền nhiệt - TS. Nguyễn Tuấn A

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Quan sát hình ảnh trực tiếp sự tiến triển của cấu trúc tạo ra do ứng suất cắt khi sử dụng hoạt chất bề mặt sunfactant và mối liên hệ của nó với mô - men động lượng và truyền nhiệt 
+ Chủ nhiệm:TS. Nguyễn Tuấn Anh                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
 
4. Các kết quả đạt được
 
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu