Phát triển mô hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích và đánh giá kinh tế đối với quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên nước ở hệ thống sông Hồng - ThS. Bùi Thị Thu Hòa

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Phát triển mô hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích và đánh giá kinh tế đối với quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên nước ở hệ thống sông Hồng 
+ Chủ nhiệm:ThS. Bùi Thị Thu Hòa                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2012       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu