Phát triển mô hình k-e để mô phỏng thủy động lực học và chất lượng nước ở vùng nước đứng, trường hợp nghiên cứu áp dụng cho một hồ tự nhiên ở Hà Nội - TS. Bùi Quốc Lập

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Phát triển mô hình k-e để mô phỏng thủy động lực học và chất lượng nước ở vùng nước đứng, trường hợp nghiên cứu áp dụng cho một hồ tự nhiên ở Hà Nội 
+ Chủ nhiệm:TS. Bùi Quốc Lập                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2010 - 2012      
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu