Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững TNN ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo - TS. Nguyễn Cao Đơn

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững TNN ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo 
+ Chủ nhiệm:TS. Nguyễn Cao Đơn                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2012       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu