Nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh trong bão ở Việt Nam - TS. Thiều Quang Tuấn

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh trong bão ở Việt Nam  
+ Chủ nhiệm:TS. Thiều Quang Tuấn                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2010 - 2012       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu