Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đê đập bằng vật liệu địa phương chịu tải trọng động đất và giải pháp ổn định công trình. Mã số: KC08-23/11-15 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đê đập bằng vật liệu địa phương chịu tải trọng động đất và giải pháp ổn định công trình 
+ Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hồng Nam                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu