Nghiên cứu định lượng chức năng tích lũy và trao đổi carbon rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Xuân Thủy, Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Nghiên cứu định lượng chức năng   tích lũy và trao đổi carbon rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Xuân Thủy, Việt Nam 
+ Chủ nhiệm:PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2017       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu