Mô phỏng ứng xử của cát chịu tải trọng xoắn chu kỳ - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Mô phỏng ứng xử của cát chịu tải trọng xoắn chu kỳ 
+ Chủ nhiệm:PGS.TS Nguyễn Hồng Nam                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2014       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu