Đề tài "Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - GS

Đề tài "Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu chung

+ Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai – Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chủ nhiệm:                       GS.TS. Vũ Thanh Te                     

+ Cơ quan thực hiện:           Trường Đại học Thủy lợi    

+ Thời gian thực hiện:         Từ tháng  7 /2009 đến tháng  6 /2011

+ Kinh phí:                            3,25 tỷ VNĐ 

2. Mục tiêu đề tài

Dự báo diễn biến và khả năng xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai – Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng.

Đề xuất được quy hoạch chỉnh trị tổng thể cho toàn tuyến sông Đồng Nai – Sài Gòn và các giải pháp ổn định lòng dẫn bảo vệ các đoạn sông trọng điểm.

3. Nội dung nghiên cứu chính

- Nghiên cứu tổng quan

- Đo đạc khảo sát bổ sung tài liệu địa hình, thủy hải văn phục vụ cho việc chạy mô hình tính diễn biến, đặc biệt khi có xây dựng các công trình chống ngập cho khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu đánh giá diễn biến xói lở, bồi lắng lòng dẫn sông Đồng Nai khi chưa  xây dựng hệ thống công trình ngăn triều đảm bảo chống ngập cho TP HCM.

- Nghiên cứu đánh giá diễn biến xói lở, bồi lắng lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn xây dựng hệ thống 12 cống ngăn triều đảm bảo chống ngập cho TP HCM.

- Nghiên cứu quy hoạch chỉnh trị và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ và ổn định lòng dẫn sông Đồng Nai – Sài Gòn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi xây dựng các công trình chống ngập

- Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường của đề tài nghiên cứu

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu, kiến nghị các nguyên tắc quản lý sông Đồng Nai – Sài Gòn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.

4. Các kết quả dự kiến

- Dự báo diễn biến dòng chảy và chế độ bồi lắng, xói lở lòng dẫn hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng.

- Phương án quy hoạch tổng thể chỉnh trị sông Đồng Nai – Sài Gòn sau khi hệ thống công trình chống ngập úng được xây dựng và vận hành

- Các giải pháp bảo vệ bờ cho các đoạn sông có nguy cơ bị xói lở mạnh do tác động của hệ thống các công trình chống ngập úng

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

a. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Đề tài đóng góp giải quyết một vấn đề khoa học phức tạp, và bức xúc của thực tế sản xuất 

- Góp phần nâng cao khả năng giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ trong lĩnh vực chỉnh trị sông ngòi, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

b. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cho trường Đại học Thủy lợi trong lĩnh vực chỉnh trị sông ngòi và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, góp phần nâng cao năng lực của trường 

-  Đối với cơ quan áp dụng: có kết quả tính toán mang tính khoa học làm căn cứ trong quá trình quản lý, bảo vệ khai thác dòng sông, chống sạt lở bờ, ổn định lòng dẫn, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân, góp phần ổn định dân sinh kinh tế cho cả một vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

c. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

           Kết quả đóng góp của đề tài sẽ góp phần hạn chế các tác động bất lợi do việc xây dựng các công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh và cả những tác động của biến đổi khí hậu, đó là tác động bất lợi do biến đổi lòng dẫn, sạt lở bờ gây ra, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ven sông Đồng Nai – Sài Gòn. Kết quả của đề tài làm nền tảng cho việc quản lý lòng sông, quản lý được sự phát triển có kế hoạch về dân sinh, xã hội, môi trường, quy hoạch các công trình ven sông.