Đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung - PGS.TS Lê Đình Thành

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung

1. Giới thiệu chung

+ Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền trung

+ Chủ nhiệm:                        PGS.TS Lê Đình Thành

+ Phó chủ nhiệm:                 PGS.TS Nguyễn Bá Quỳ

+ Thư ký:                               TS. Ngô Lê Long, ThS. Phạm Thu Hương

+ Mã số:                                 KC.08.07/06-10

+ Cơ quan thực hiện:           Trường Đại học Thủy lợi

+ Thời gian thực hiện:         2007-2009

+ Kinh phí:                2,850 tỷ VNĐ

2. Mục tiêu đề tài

-         Xác định nguyên nhân và quy luật diễn biến (bồi, xói, dịch chuyển) các cửa sông miền Trung

-         Đề xuất các giải pháp thích ứng ổn định các cửa sông điển hình: Tư Hiền (Thừa Thiên Huế), Mỹ Á (Quảng Ngãi), Đà Rằng (Phú Yên) nhằm phát triển kinh tế, xã hội, an toàn cho ngư dân và tàu thuyền tránh bão.

-         Phục vụ các cơ quan quan lý sử dụng kết quả nghiên cứu để lập các dự án đầu tư chỉnh trị cửa sông có căn cứ khoa học và kinh tế.

3. Nội dung nghiên cứu chính

-         Từ các nghiên cứu tổng thể và các tài liệu điều tra, khảo sát được cập nhật xác định nguyên nhân xói lở, bồi tụ khu vực cửa sông, bờ biển gần cửa sông; nghiên cứu đánh giá tình hình quản lý ba vùng cửa sông trong điểm (Tư Hiền, Mỹ Á, Đà Rằng)

-         Lựa chọn ứng dụng mô hình toán phù hợp đánh giá diễn biến cửa sông; đề xuất các giải pháp KHCN có quan tâm đến vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ nhằm phòng chống xói lở, bồi lấp cửa sông.

-         Đề xuất các khu trú ẩn cho tàu thuyền và ngư dân vùng cửa sông khi có bão; xây dựng cơ sở dữ liệu về xói lở, bồi lấp các cửa sông.

-         Lập báo cáo chuẩn bị đầu tư cho ba cửa sông trọng điểm.

4. Các kết quả dự kiến

-         Nguyên nhân và quy luật diễn biến xói lở, bồi tụ các cửa sông điển hình miền Trung

-         Các cơ sở khoa học, thực tiễn cho đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông, đề xuất các khu trú ẩn tàu thuyền và ngư dân các cửa sông điển hình tránh bão.

-         Các báo cáo chuẩn bị đầu tư chỉnh trị ba cửa sông điển hình (Tư Hiền, Mỹ Á, Đà Ràng)

-         Cơ sở dữ liệu tổng hợp về các vấn đề liên quan đến các cửa sông nghiên cứu, từ số liệu cơ bản, bản đồ, kết quả nghiên cứu,…

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

a. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

-         Tạo cơ sở dữ liệu chung liên quan đến cửa sông, giúp các lĩnh vực KHCN liên quan khai thác sử dụng.

-         Các kết quả nghiên cứu về cơ sở khoa học phục vụ các lĩnh vực KCN liên quan như giao thông thủy, bến cảng, đánh bắt, nuôi trồng hải sản,.. 

b. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

-         Nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực cửa sông, bờ biển cho các cán bộ khoa học, thiết lập và nâng cao sự hợp tác hoạt động KHCN với các đơn vị trong nước (Viện Đại lý, Viện nghiên cứu và quản lý biển, hải đảo,…) 

-         Tham gia kết hợp đào tạo (hướng dẫn tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ), bổ sung và cập nhật thông tin, kiến thức thực tế cho các môn học liên quan,…

-         Nâng cao vị thế của Trường qua việc tăng cường hợp tác quốc tế, đề tài có nhiều nội dung khoa học trao đổi với các trường đại học của Nhật Bản, Singapo,… 

-         Các cơ sở ứng dụng kết quả nâng cao hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp ổn định cửa sông, hạn chế những tồn tại trước đây khi thực hiện các dự án thiếu các nghiên đầy đủ.

c. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

-         Tạo cơ sở đầu tư xây dựng các công trình ổn định cửa sông, tạo thuận lợi cho địa phương và nhân dân phát triển kinh tế.

-         Hạn chế các đầu tư thiếu cơ sở, giảm thiểu các tác động không tốt tới môi trường vùng cửa sông.