Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê - GS.TS. Ngô Trí Viềng

Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

1. Giới thiệu chung

+ Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp  KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

+ Chủ nhiệm: GS.TS. Ngô Trí Viềng                    

+ Mã số: KC08.15/06-10

+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

+ Thời gian thực hiện: 12/2007 – 7/2010

+ Kinh phí:    3,05 tỷ VNĐ 

2. Mục tiêu đề tài

Xác lập cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp công nghệ mới và quy trình kỹ thuật có tính khả thi cao để đảm bảo ổn định và độ bền của đê biển hiện có khi có sóng, triều cừng tràn qua.

3. Nội dung nghiên cứu chính

- Điều tra đánh giá tài liệu và số liệu (khí tượng, thuỷ văn, địa hình, địa chất, bùn cát, các tài liệu nghiên cứu có liên quan)

- Khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn 02 vùng trọng điểm nghiên cứu Định và Hà Tĩnh

- Nghiên cứu tổng quan các vấn đề về khoa học nghiên cứu công nghệ tăng cường ổn định cho đê

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện thuỷ lực, đặc điểm địa kỹ thuật điển hình của đê biển 2 vùng trọng điểm nghiên cứu, lựa chọn điều kiện biên cho các mô hình

- Xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần suất vượt tần suất thiết kế và xác định các tổ hợp sóng, triều và nước dâng có thể xẩy ra trong vùng biển nước ta

- Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường

- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá hoại đê biển khi tổ hợp sóng lớn và triều cường tràn đỉnh

- Nghiên cứu, xây dựng bài toán tương tác Nước Đất Đê khi đê tràn nước

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tăng khả năng chịu tải của đê và nền đê

- Hướng dẫn thiết kế quy trình công nghệ xử lý đất cho đê tràn nước áp dụng ở Việt Nam

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu, thiết kế cho vùng trọng điểm

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu

- Xây dựng báo cáo tổng hợp

4. Các kết quả dự kiến

- Báo cáo điều tra đánh giá tài liệu và số liệu (khí tượng, thủy văn,….)

- Báo các khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, điạn chất, khí tượng thủy văn 02 vùng trọng điểm nghiên cứu Nam định, Hà Tĩnh.

- Báo cáo tổng quan các vấn đề khoa học nghiên cứu công nghệ tăng cường ổn định cho đê

- Đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện thủy lực, đặc điểm địa kỹ thuật điển hình của đê biển vùng trọng điểm nghiên cứu lựa chọn điều kiện biên cho các mô hình

- Báo cáo kết quả xác định tần suất mực nước thiết kế đê biển hợp lý để đánh giá tần suất vượt tần suất thiết kế và xác định các tổ hợp sóng, triều và nước dâng có thể xảy ra trong vùng biển nước ta

- Báo cáo cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường

- Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá hoại đê biển khi tổ hợp sóng lớn triều cừong trnf đỉnh và đề xuất

- Báo cáo kết quả phân tích, xây dựng bài toán tương tác Nước – Đất – Đê khi đê tràn nước

- Báo cáo giải pháp tăng khả năng chịu tải của đê và nền đê và kết quả thí nghiệm mô hình

- Hướng dẫn quy trình thiết kế công nghệ xử lý đất cho đê tràn nước áp dụng ở Việt Nam

- Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu, thiết kế cho vùng trọng điểm

- Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Đánh giá hiệu quả của đề tài

- Đào tạo 01 nghiên cứu sinh, từ 4 đến 6 thạc sỹ

- Công bố 05 bài báo khoa học

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

a. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

- Đóng góp các giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê

- Đóp góp các phương pháp tính ứng dụng cho nghiên cứu học tập tính toán thiết kế đê ở Việt Nam

b. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

­+ Đối với tổ chức chủ trì:

- Nâng cao một bước cách nghiên cứu tính toán thiết kế đê biển

- Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nghiên cứu của Trường

- Góp phần đào tạo cán bộ sau đại học và nghiên cứu sinh cho nhà trường

+ Đối với cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

- Các cơ quan quản lý như: Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, các Chi cục PCLB&QLĐĐ ở các địa phương có thêm phương án thiết kế bảo vệ đê biển khi có đồng thời sóng và triều cường tràn qua đê

- Có cơ sở khoa học công nghệ để ra quyết định đầu tư hợp lý

c. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Đem lại hiệu quả có lợi cho dự phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển tạo điều kiện phát triển bền vững cho khu vực

- Tăng khả năng ổn định đê, giảm nhẹ thiên tai do bão và triều cường gây ra.