Đề tài " Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái " - GS.TS Ngô Trí Viềng

Đề tài " Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái

 + Chủ nhiệm: GS.TS. Ngô Trí Viềng                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014       

 + Kinh phí:    4 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Có được giải pháp công nghệ mới và quy trình kĩ thuật gia cố, tăng cường ổn định lâu dài cho đê biển, ứng phó với tác động của sóng nước tràn trong bão lớn và triều cường.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 4. Các kết quả đạt được

 + Quy trình công nghệ và kĩ thuật thi công neo gia cố cho cấu kiện bảo vệ mái đê biển.

 + Quy trình công nghệ và kĩ thuật thi công ứng dụng phụ gia Consolid để làm vỏ bọc thân đê bằng cát và gia cố mái hạ lưu để chống xói khi có sóng tràn.

 + Quy trình công nghệ và kĩ thuật thi công gia cố bảo vệ mái hạ lưu đê bằng trồng cỏ có gia cố và không có gia cố.

 + Quy trình công nghệ và kĩ thuật thi công chống ăn mòn do sóng biển tác động lên các tấm bê tông bảo vệ mái đê.

 + Ứng dụng các công nghệ trên cho một đoạn đê biển dài 100m tại Giao Thủy-Nam Định

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu