Đề tài " Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn và các vùng lân cận " - GS.TS Nguyễn Quang Kim

Đề tài " Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn và các vùng lân cận "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn và các vùng lân cận

 + Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Quang Kim                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2013       

 + Kinh phí:    1,00 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Mục tiêu chung: Đề xuất được giải pháp tổng thể, khả thi kiểm soát có hiệu quả ngập lụt do tổ hợp lũ - triều – mưa vùng hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn và lân cận trước và sau khi có đê biển Vũng tàu – Gò Công.

 + Mục tiêu cụ thể

 ·        Đánh giá được hiệu quả của các giải pháp kiểm soát ngập lụt theo quy hoạch chống ngập lụt TP. Hồ Chí Minh đã được phê duyệt với các điều kiện biên đã cập nhật để đánh giá làm rõ sự cần thiết của các giải pháp có hiệu quả hơn.

 ·        Trên cơ sở tính toán phân tích các phương án khác nhau, xây dựng được giải pháp thích hợp giảm thiểu có hiệu quả rủi ro do nước biển dâng, kiểm soát ngập lụt và kiểm soát xâm nhập mặn cho hạ du sông Đồng Nai -  Sài Gòn và vùng lân cận.

 ·        Dự báo được diễn biến chế độ môi trường nước vùng lòng hồ và trên hệ thống sông chính làm cơ sở để đánh giá được tác động môi trường của các phương án khác nhau nhằm lựa chọn được phương án khả thi. (Kết quả đề tài này được cung cấp để làm số liệu đầu vào cho một số đề tài khác thuộc đề án “ Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển đa mục tiêu Vũng Tàu  - Gò Công”)

 ·        Đề xuất được giải pháp quản lý rủi ro trước, trong quá trình thực hiện và sau khi xây dựng đê biển Vũng Tàu – Gò Công.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn thiết kế (lũ, mưa, triều) theo các tần suất khác nhau với chuỗi số liệu được cập nhật

 + Đánh giá, kiểm tra hiệu quả của các giải pháp kiểm soát ngập lụt theo quy hoạch chống ngập lụt TP.HCM đã được phê duyệt với các điều kiện biên đã cập nhật

 + Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch tích hợp giảm thiểu rủi ro do nước biển dâng, kiểm soát ngập lụt và xâm nhập mặn cho hạ dụ lưu vực sông Đồng Nai.

 + Đánh giá khả năng kiểm soát ngập lụt của hệ thống trong điều kiện biến đổi khí hậu – Nước biển dâng trong tương lai (30, 50, 100 năm sau)

 + Dự báo diễn biến chế độ môi trường nước vùng lòng hồ và trên hệ thống sông chính.

 + Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trước, trong quá trình thực hiện và sau khi xây dựng đê biển Vũng Tàu – Gò Công

 4. Các kết quả đạt được

 + Báo cáo giải pháp quy hoạch tích hợp giảm thiểu rủi ro nước biển dâng, kiểm soát ngập lụt và xâm nhập mặn cho hạ du lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn

 + Báo cáo đánh giá khả năng kiểm soát ngập lụt của hệ thống thủy lợi chống ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng trong tương lai.

 + Xây dựng được các mô hình mô phòng thủy động lực học và Môi trường phục vụ nghiên cứu

 + Báo cáo diễn biến chế độ môi trường nước vùng lòng hồ và trên hệ thống sông.

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 a) Đối với lĩnh vực KH&CN liên quan

 + Kết quả đề tài cung cấp cơ sở và số liệu cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tuyến đề biển đa mục tiêu ở vùng Đồng Nai – Sài Gòn

 b) Đối với nơi ứng dụng kết quả

 Đưa ra những dự báo diễn biến xâm nhập mặn, chế độ môi trường nước vùng lòng hồ và trên hệ thống sông chính làm cơ sở cho việc quản lý chống mặn và bảo vệ môi trường

 c) Đối với KT-XH và MT

 + Kết quả nghiên cứu sẽ mang lại nhiều lợi ích góp phần phát triển kinh tế xã hội, đến môi trường, chủ động trong việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai