Đa chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng - PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Đa chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng 
+ Chủ nhiệm:PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu