Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh- TS. Lê Đức Hậu

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài:Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh 
+ Chủ nhiệm:TS. Lê Đức Hậu                
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2016       
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu chính
4. Các kết quả đạt được
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu