Dự án “ Tăng cường Năng lực Trường Đại học Thủy lợi trong bối cảnh biến đổi Khí hậu” - NICHE

Dự án “Tăng cường năng lực Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu” với hợp phần 2 “ Tăng cường Năng lực Trường Đại học Thủy lợi trong bối cảnh biến đổi Khí hậu” theo quyết định số 2853/QĐ-BNN-HTQT ngày 9 tháng 11 năm 2012 của Bộ NN&PTNT. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2016 do chính phủ Hà Lan tài trợ và cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông. Tổng kinh phí vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1.319.877 Euro.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn của dự án:

Mục tiêu dài hạn của dự án là cơ bản hình thành một môi trường chung trên cả nước đào tạo nhân lực bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực liên quan tới Quản lý tổng hợp tài nguyên nước có trình độ cao, thu hút được người học, có định hướng nghiên cứu tốt, gắn với thị trường và phù hợp với xu thế hội nhập, có khả năng thích ứng cao với những thách thức và biến đổi của đất nước trong thời đại mới.

Mục tiêu ngắn hạn của dự án:

Mục tiêu ngắn hạn của dự án (trong thời gian 4 năm) của dự án là nhằm nâng cao năng lực đào tạo Sau Đại học cho Trường Đại học Thủy lợi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong một môi trường liên kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong cùng lĩnh vực ở trong nước và quốc tế.

Các mục tiêu cụ thể của Hợp phần 2

Mục tiêu 1: Kế hoạch và chiến lược

Dựa trên cơ sở kế hoạch phát triển chiến lược của Đại học Thủy lợi, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ với định hướng nghiên cứu chất lượng cao.

Mục tiêu 2: Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực

Tăng cường năng lực của Trường Đại học Thủy lợi về cấp thể chế và quản lý nhằm triển khai giáo dục, đào tạo và nghiên cứu và nâng cao năng lực cho các cán bộ trong việc phát triển và chuyển giao kiến thức.

Mục tiêu 3: Phát triển chương trình đào tạo và khóa học

Củng cố và phát triển hơn nữa chương trình đào tạo tiêu chuẩn chất lượng cao về ngành quản lý nước gắn với biến đổi khí hậu tại Đại học Thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành tại Việt Nam.

Mục tiêu 4: Xây dựng mạng lưới

Tăng cường sự hợp tác giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Thủy lợi cũng như mở rộng mạng lưới trong nước và quốc tế của hai trường nhằm tăng chất lượng và tình phù hợp của các chương trình giáo dục, đào tạo và nghiên cứu.

Các kết quả chủ yếu của Hợp phần 2

Mục tiêu 1: Kế hoạch và chiến lược

Kết quả 1: Kế hoạch thực hiện đào tạo Thạc sĩ với định hướng nghiên cứu tại Trường Đại học Thủy lợi được xây dựng dựa trên kế hoạch phát triển chiến lược của trường, và được theo dõi, đánh giá định kỳ.

Mục tiêu 2: Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực

Kết quả 2: Năng lực quản lý của Trường Đại học Thủy lợi cũng như năng lực của cán bộ giáo viên Đại học Thủy lợi được tăng cường và nâng cao nhằm thực hiện thành công chương trình giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trình độ Thạc sĩ chất lượng cao, để thỏa mãn nhu cầu của ngành nước tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu.

Mục tiêu 3: Phát triển chương trình đào tạo và khóa học

Kết quả 3A: Chương trình đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao đã tuyển sinh các khóa học gồm các ngành đào tạo: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), Kỹ thuật và quản lý vùng bờ (CEM), quản lý thiên tai (DM).

Kết quả 3B: Các chương trình đào tạo hiện nay được nâng cấp và chương trình đào tạo mới được xây dựng cho các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho các cán bộ làm việc cho cả nhà nước và tư nhân.

Mục tiêu 4: Xây dựng mạng lưới

Kết quả 4: Sự hợp tác giữa Đại học Tài nguyên và Môi trường và Đại học Thủy lợi cũng như mạng lưới hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong (và ngoài) của hai trường được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu.

Thông qua dự án Trường Đại học Thủy lợi xây dựng và đào tạo chương trình Thạc sĩ chất lượng cao đã tuyển sinh các khóa học gồm các ngành đào tạo: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), Kỹ thuật và quản lý vùng bờ (CEM), quản lý thiên tai (DM). Chương trình được triển khai dưới sự giám sát và kiểm định liên tục theo định kỳ về chất lượng, tính phù hợp và liên kết của chương trình đào tạo với thị trường. Nhà trường cũng đã nâng cao cơ sở vật chất cho Thư viện của trường về tài liệu giảng dạy, tạp chí khoa học, thiết bị, phần mềm quản lý thư viện. Ngoài ra cán bộ giáo viên của nhà trường cũng nâng cao được về năng lực chuyên môn cũng như trình độ tiếng Anh. Nhà trường một lần nữa khẳng định là trường đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nước và là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về thủy lợi - thủy điện, tài nguyên và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Dự án đã giúp Nhà trường cũng như các đối tác tham gia dự án có khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là cho các tỉnh phía Nam trong sự biến đổi khí hậu như hiện nay.

Một số hình ảnh hoạt động của dự án: