Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông tin luận án tiến sĩ  của NCS Nguyễn Thị Việt Hồng  

Đề tài: Nghiên cứu cải tiến phương pháp xác định mô hình mưa và lưu lượng tiêu thiết kế cho các hệ thống tiêu vùng  đồng bằng Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                 GS.TS. Lê Chí Nguyện

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSNguyenThiVietHong%282018%29.rar