Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thái Hà

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thái Hà 

Đề tài: Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải miền Trung.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9580212

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

                                                   GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Thông tin đóng góp mới (Tiếng anh, tiếng việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng anh, tiếng việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSNguyenThaiHa%282019%29.rar