Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Mùi

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Mùi

Tên đề tài: Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã.
Chuyên ngành: Môi trường đất và nước
Mã số: 9440303
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Thành
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)
Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSNguyenThiMui%282018%29.rar