Danh mục các ngành đào tạo trình độ liên thông hệ chính quy

Danh mục các ngành đào tạo trình độ liên thông hoàn chỉnh kiến thức hệ chính quy

TT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Khoa phụ trách

Nội dung chương trình

A

Đào tạo Kỹ sư hệ Liên thông (2.5 năm)

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

Khoa Công trình

Xem chi tiết

2

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Khoa Kinh tế và Quản lý

Xem chi tiết

3

Kỹ thuật điện

- Tự động hóa

- Hệ thống điện

Năng lượng

Xem chi tiết

B

Đào tạo Cử nhân hệ Liên thông (2 năm)

4

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế và Quản lý

Xem chi tiết

C

Đào tạo Cử nhân hệ Liên thông (1.5 năm)

5

Kế toán

Kế toán

Khoa Kinh tế và Quản lý

Xem chi tiết