Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K59 (đợt 1) năm học 2017– 2018

Nhà trường tổ chức cho sinh viên học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K59 (đợt 1) năm học 2017– 2018

- Thời gian: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 11/02/2018.

 - Địa điểm:Trung tâm GDQP-AN (Cơ sở Phố Hiến -Trường Đại học Thủy Lợi), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong  thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

Chi tiết: tại đây

Danh sách sinh viên: tại đây