Thông báo: Số: 926/TB-ĐHTL ngày 14 tháng 10 năm 2018

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 926/TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hà Nội, ngày 14  tháng 10  năm 2018

 

                                               

THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 32

Năm học 2018 - 2019

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Trong năm học 2017 - 2018, nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) lần thứ 31 với sự tham gia nhiệt tình của thầy cô và sinh viên của các khoa chuyên môn. Toàn trường có 149 báo cáo, trong đó có 14 giải cấp trường, cụ thể: 02 giải nhất; 04 giải nhì; 04 giải ba và 04 giải khuyến khích. Nhà trường đã lựa chọn 02 báo cáo xuất sắc nhất gửi tham gia xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 01 báo cáo đã đạt giải ba (do PGS.TS Nguyễn Quang Phú hướng dẫn).

Năm học 2018 - 2019, Nhà trường dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

 1. Kế hoạch thời gian:

 

 • 1/2019 - 31/3/2019

Hội nghị cấp Khoa

 • 26/3/2019

Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9

 • 04/4/2019

Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9

 • 09/4/2019

Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa

 • 25/04/2019

Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường

 • 26/4/2019

Hội nghị cấp Trường

 

 

2. Hội nghị cấp Khoa:

 • Các Khoa chủ động tổ chức Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ- ĐHTL ngày 08/12/2016.
 • Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:

 

 • Hỗ trợ sinh viên NCKH

400.000đ/ báo cáo

 • Chi phản biện

100.000đ/ báo cáo

 • Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa

200.000đ/ hội đồng

 • Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa

100.000đ/ người

 • Các đề tài có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Nhà trường đề nghị các khoa, phòng CTCT và QLSV, ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thày cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV lần thứ 32 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG KHCN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

PGS.TS Ngô Lê Long

 

Mời xem file chi tiết