TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông do Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 994/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2016.
TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông do Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 994/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2016.
TCVN 9902 : 2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 994/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2016. 

Toàn văn TCVN 9902 : 2016 và Quyết định số 994 xem tại đây.
 
   2   Tổng số:3 lượt
  Gửi ý kiến phản hồi  
UKPOB