Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 9901:2014, TCVN 9903:2014 và TCVN 9904:2014 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 9901:2014, TCVN 9903:2014 và TCVN 9904:2014 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 9901:2014 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển, TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm, TCVN 9904:2014 Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại hai Quyết định sau đây:
- Quyết định số: 1991/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2014;
- Quyết định số: 3768/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Nhà trường xin trân trọng giới thiệu toàn văn hai Quyết định nói trên.
 
  Gửi ý kiến phản hồi  
EHPTC