NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP – GIAI ĐOẠN 2013-2015

Đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự làm việc an toàn đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Phạm Ngọc Quý - Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2015 - Cấp quản lý: cấp Bộ

Vừa qua, Trường Đại học Thuỷ lợi đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự làm việc an toàn đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập” do GSTS Phạm Ngọc Quý làm chủ nhiệm đề tài. Sau hơn 3 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành và đáp ứng đủ các kết quả theo thuyết minh đề cương. Kết quả nghiên cứu đã được công bố ở các tạp chí trong nước và đã hướng dẫn 6 học viên cao học, 1 nghiên cứu sinh (đang thực hiện).

Với mục tiêu nhằm xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá an toàn cho công trình đầu mối hồ chứa nước thuỷ lợi nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (áp dụng cho đập đất có dung tích hồ chứa từ 0,2 đến 10 triệu m3), đề tài đã đưa ra các nghiên cứu về: đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến hồ chứa nước thuỷ lợi; đề xuất bộ tiêu chí đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hồ chứa nước thuỷ lợi và đề xuất quy trình đánh giá an toàn đập theo bộ tiêu chí đề xuất.

Hội đồng nghiệm thu cấp sở do PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái chủ tịch hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như nội dung của đề tài. Các ý kiến thiết thực tại buổi nghiệm thu đã giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện tốt hơn nữa nội dung để nghiệm thu cấp Bộ./.

NTT