Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ môi trường “Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chất thải đến nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn”

Vừa qua, tại Phòng họp 103 nhà B6 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ môi trường “Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chất thải đến nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn” do GS.TS Phạm Thị Hương Lan - Trường Đại học Thủy lợi làm chủ nhiệm.

Đề tài triển khi thực hiện từ năm 2018 với mục tiêu:

  1. Đánh giá được ảnh hưởng của chất thải đến nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn
  2. Đề xuất được giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn

Qua 2 năm triển khai thực hiện đề tài đã được nhiều kết quả là cơ sở quan trọng trong việc giúp địa phương các xã bảo vệ môi trường nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn với sự tham gia của người dân

Đặc biệt trong sản phẩm đạt được của đề tài đã ban hành được sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường nguồn nước cho trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn với sự tham gia của người dân.

Kết quả đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng khoa học cũng như ý nghĩa thực tiễn trong việc bảo vệ môi trường vùng nông thôn./.

P.KHCN