Hội nghị khoa học thường niên toàn quốc ngành thủy lợi năm 2017

Là một diễn đàn Khoa hoc, Hội nghị khoa học thường niên toàn quốc ngành thủy lợi năm 2017, được tổ chức vào ngày 17-11-2017 là cơ hội để những nhà nghiên cứu giao lưu, trao đổi học thuật. Hội nghị diễn ra tại Hội trường T45 và các Phòng Hội thảo.

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên