Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Thực hiện công văn số 4338/BNN-KHCN ngày 07 tháng 6 năm 2018  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

1.   Thông báo đến các cán bộ đơn vị mình nội dung công văn;

2.   Tập hợp các hồ sơ đề xuất của đơn vị theo công văn nói trên (biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng Khoa học – Công nghệ trước 16h30 ngày 19/6/2018 để tập hợp.

Đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đúng hạn để Trường tổng hợp và báo cáo Bộ.

Nội dung chi tiết và phụ lục: