Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ

Phát triển Khoa học, công nghệ, cụ thể là nghiên cứu khoa học, là nhiệm vụ trung tâm của nhà trường, trực tiếp thực hiện là đội ngũ cán bộ giảng dạy.

>> MỤC TIÊU

Xây dựng trường Đại học Thủy lợi thành một Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ mạnh, có khả năng giải quyết:

·          Các vấn đề chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước, Chiến lược phát triển Thủy lợi.

·          Giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc chuyên ngành của các vùng, các khu vực, lưu vực sông.

·          Các vấn đề Khoa học Công nghệ và sản xuất lớn trên quy mô cả nước và quốc tế về các lĩnh vực: Thủy lợi; Tài nguyên Môi trường; Phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; Kinh tế biển; Phát triển nông thôn; Công nghệ thông tin.

Phát triển một số khoa học công nghệ tính toán, dự báo, thiết kế, thi công và quản lý của một số ngành mũi nhọn, tạo khả năng thương mại và hợp tác quốc tế.

Nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt tối thiểu 25% tổng thu của trường vào năm 2020.

>> Nhiệm vụ và giải pháp

Phát triển Khoa học, công nghệ, cụ thể là nghiên cứu khoa học, là nhiệm vụ trung tâm của nhà trường, trực tiếp thực hiện là đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Phải nhận thức rằng: vai trò cơ bản và quan trọng của nghiên cứu khoa học trong chiến lược củng cố tiềm năng quốc gia là một quan điểm đã được thế giới thừa nhận. Vì thế, đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong Nhà trường phải hết sức, hết lòng cho công việc nghiên cứu khoa học để có những đóng góp cho đất nước và ngược lại, nhà trường cũng tạo cho các thầy, cô giáo một môi trường thuận lợi để toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp Đào tạo – Nghiên cứu.

- Nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ, để phục vụ giảng dạy, đào tạo ngày một tốt hơn.

- Vị thế của người Thầy, của Nhà trường trong xã hội được nâng lên.

- Việc hội nhập vào cộng đồng thế giới sẽ bảo đảm được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng.

Vì thế, phát triển Khoa học Công nghệ được xem là nhiệm vụ trung tâm, khâu then chốt của toàn bộ Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi.

Các giải pháp cần thực hiện để đảm bảo Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ bao gồm:

- Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý khoa học công nghệ và tài chính, phát huy sức mạnh nội lực để đẩy mạnh công tác nghiên cứu.

- Ưu tiên việc lựa chọn, bồi dưỡng các cán bộ trẻ, có năng lực khoa học, có nhiệt tình kế thừa cho các cán bộ đầu đàn đã nhiều tuổi, để nắm bắt và phát triển các thành tựu khoa học to lớn đã đạt được trong thời gian qua, tiếp quản các công việc, các địa bàn đã có để không ngừng xây dựng các vấn đề nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề thực tế bức xúc và các vấn đề chiến lược.

- Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tăng cường sự hợp tác trong nội bộ và với bên ngoài vì những mục tiêu công việc to lớn và chân chính.

- Có cơ chế khuyến khích và bắt buộc cán bộ giảng dạy tham gia công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ mới.

- Lựa chọn và tổ chức thực hiện một số nội dung nghiên cứu mang tầm chiến lược, lĩnh vực mũi nhọn, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

- Tổ chức các Trung tâm, các Viện, Công ty thuộc Trường để có đủ năng lực đảm nhận việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề chiến lược, các lĩnh vực mũi nhọn, các vấn đề sản xuất quy mô lớn.

- Thành lập Trung tâm thí nghiệm hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất.

- Liên doanh, liên kết Nhà trường với các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ và doanh nghiệp để chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

- Liên doanh, liên kết Nhà trường với các bên đấu thầu các Dự án lớn (Quốc gia và Quốc tế).

- Có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm được tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Có cơ chế thành lập quỹ đặc biệt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, tìm kiếm các hợp đồng, đề tài, dự án.