Nhà trường tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Hà Thị Hiền

(TLU) - NCS. Hà Thị Hiền bảo vệ LATS cấp Trường vào ngày 11/1 tại Room5/K1 với đề tài: "Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi Carbon trong rừng ngập mặn trồng tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy"

Bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng NCS bảo vệ thành công LATS

Tên luận án: “Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi carbon trong rừng ngập mặn trồng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy”.

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 9 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Định lượng được lượng carbon tích lũy và xây dựng được phương trình tương quan giữa carbon trong sinh khối, và carbon trong đất rừng trồng theo tuổi rừng.

- Định lượng được CO2 phát thải từ đất rừng ngập mặn vào khí quyển, môi trường nước vào khí quyển, tính được lượng carbon dịch chuyển từ rừng ngập mặn vào môi trường nước xung quanh và ngược lại.

- Làm rõ mối quan hệ giữa tổng lượng carbon tích lũy trong rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy và lượng phát thải từ rừng ngập mặn.

NCS trình bày trước hội đồng

Ý nghĩa khoa học của luận án:

Kết quả thu được của luận án hoàn thiện việc định lượng trữ lượng cacbon tích lũy của RNM theo độ tuổi (18-20 tuổi). Nghiên cứu cũng góp phần bổ sung các luận chứng và cơ sở khoa học cho việc tính toán khả năng hấp thụ khí nhà kính (CO2) của rừng trồng, và khả năng này biến đổi như thế nào trong mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Từ kết quả đó luận giải quá trình trao đổi cacbon giữa các giao diện đất – nước – không khí và làm rõ vai trò của RNM như một bể chứa khí nhà kính (CO2), làm giảm thiểu khí nhà kính phát thải ra môi trường.

Ý nghĩa thực tiễn:

Kết quả hoàn thiện của luận án cung cấp các số liệu định lượng về trữ lượng cacbon tích lũy trong RNM trưởng thành, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng và phát triển các dự án trồng RNM vùng ven biển. Các kết quả định lượng của luận án có thể được sử dụng làm dữ liệu cơ sở cho đánh giá chi trả dịch vụ HST về chức năng lưu trữ carbon/năng suất của HST RNM và quản lý bền vững HST này. Qua đó có kế hoạch phục hồi, bảo vệ và phát triển RNM trong khu vực nghiên cứu cho nhiệm vụ giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Luận án cũng cung cấp các dẫn liệu trong việc giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực môi trường và sinh thái học cũng như một số chuyên ngành liên quan khác trong các trường Đại học, Cao đẳng. 

Chi tiết luận án: tại đây

Bích Việt