Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII qua nhận thức của đảng viên Trường Đại học Thủy lợi

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII” được Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi tổ chức vào ngày 07/9/2017

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường đã được quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
Để sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII vào thực tiễn công tác, Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi đã hướng dẫn các đảng viên tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết và viết thu hoạch. Mỗi đảng viên trên cương vị công tác khác nhau đều đã thể hiện nhận thức của mình về những nội dung cơ bản của Nghị quyết và tự liên hệ với bản thân về những vấn đề được đặt ra. Có thể khái quát một số nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên qua các bài thu hoạch về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII theo vị trí công tác với các nhóm nội dung như sau:
- Đối với cán bộ giảng dạy: không ngừng tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo để góp phần tạo ra “sản phẩm” đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động; tuyên truyền về nội dung của các nghị quyết phù hợp với từng đối tượng sinh viên; cập nhật nội dung Nghị quyết vào chương trình giảng dạy các môn học có liên quan như các môn học của Khoa Lý luận chính trị và của các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán … 
- Đối với sinh viên: nhận thức được cơ hội việc làm khi ra trường, cơ hội làm giàu chính đáng trong các lĩnh vực, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, nông nghiệp... Mỗi sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ “hành trang” để đón nhận cơ hội đó, phải xác định được rõ hơn mục tiêu học tập để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động hoặc để có thể tự mình “khởi nghiệp” sau khi tốt nghiệp ra trường. Muốn vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên phải không ngừng học tập, rèn luyện để nắm chắc chuyên môn, thạo ngoại ngữ, giỏi tin học, đồng thời tích cực tham gia hoạt động tập thể, phong trào đoàn thể để tích lũy kỹ năng mềm. Mỗi đảng viên sinh viên đều nhận thấy mình phải làm tốt vai trò của tuyên truyền viên, tuyên truyền tích cực nội dung này của Nghị quyết tới các sinh viên khác trong toàn trường. 


- Đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất: phải thực hiện theo quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường định hướng XHCN; nhận thức rõ hơn về quy luật của thị trường, về các loại thị trường và tích cực tham gia vào các loại thị trường một cách lành mạnh, trong đó có thị trường khoa học - công nghệ; phải hướng tới nâng cao năng lực nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu để có thể tham gia vào thị trường này một cách hiệu quả.
- Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý: tiếp tục giúp Nhà trường triển khai các văn bản thể chế về đổi mới giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách chế độ tiền lương theo cơ chế thị trường, nghiên cứu mở thêm ngành nghề phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động; tiếp tục phát huy vai trò của Nhà trường là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, tương tự như một vài hình thức đã và đang triển khai: ký kết hợp tác đào tạo với Công ty Fsoft – FPT, ký kết biên bản hợp tác với công ty Esuhai về việc liên kết đào tạo tiếng nhật, kỹ năng làm việc và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp giai đoạn một với thời gian 5 năm (2017 – 2021), tổ chức thường niên “Hội chợ việc làm” cho sinh viên … 
Từ những nhận thức trên có thể khẳng định rằng: tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 đã và đang được thể hiện qua mục tiêu, giải pháp, việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Thủy lợi. Trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục nghiên cứu nắm vững nội dung Nghị quyết, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên, tổ chức đảng trong các hoạt động của đơn vị và Nhà trường nhằm góp phần xây dựng Trường Đại học Thủy lợi ngày càng phát triển bền vững.

Thực hiện: Hồng Vĩnh (VPĐU), Ảnh: Đức Mạnh (K58)