NCS Quyền Thị Dung bảo vệ LATS cấp trường

Ngày 04/02/2018, tại Room5/K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Quyền Thị Dung với đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố nitơ và phốt pho trong đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng".

NCS Quyền Thị Dung bảo vệ LATS với đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố nitơ và phốt pho trong đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng".

NCS Quyền Thị Dung bảo vệ LATS

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 62 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

                                                   TS. Nguyễn Việt Anh

TS. Nguyễn Việt Anh - Người hướng dẫn khoa học

Luận án có ý nghĩa khoa học là làm rõ sự thay đổi hàm lượng Nitơ và Phốt pho dễ tiêu ở đất ngập nước trồng lúa có phản ứng trung tính dưới hai chế độ tưới (tưới ngập thường xuyên và tưới tiết kiệm nước). Ý nghĩa thực tiễn của luận án: khẳng định được tác động của biện pháp tưới đối với năng suất lúa cũng như khả năng cung cấp dinh dưỡng Nitơ và Phốt pho của đất cho lúa, trên cơ sở đó mở ra khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Hội đồng phản biện LATS của NCS

Những đóng góp mới của luận án, đó là:

1) Đã đưa ra dẫn liệu chi tiết diễn biến của hàm lượng N, P dễ tiêu khi đất phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng được cho ngập nước trong điều kiện có và không có cây lúa.

2) Đánh giá và luận giải khoa học được sự thay đổi hàm lượng của N, P dễ tiêu trong đất phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng do ảnh hưởng của chế độ tưới ngập khô xen kẽ/tưới tiết kiệm/ tưới nông lộ phơi so với kiểu tưới ngập thường xuyên của địa phương.

3) Cung cấp cơ sở khoa học về việc tưới tiết kiệm trong đất phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây lúa trong cả vụ xuân và vụ mùa.

Gia đình đến chúc mừng NCS bảo vệ

Thông tin LATS bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3.Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Nội dung LATS: tại đây

Bích Việt - Minh Nhật