Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2017)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Trải qua 28 năm thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

Cùng với sự phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Thủy lợi cũng phát huy tốt truyền thống "Bộ đội cụ Hồ". Hội là tổ chức CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB thành phố Hà Nội và là tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường, có nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp, đoàn kết, động viên các đồng chí CCB đóng góp tích cực vào mọi hoạt động của Trường, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ. 

Hội luôn có sự liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong các hoạt động của trường cũng như trong công tác đào tạo, các hoạt động chính trị trong các ngày lễ Quốc khánh, ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,....

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Hội CCB Trường Đại học Thủy lợi do đồng chí Phạm Xuân Trung làm Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Phú Dũng làm Phó chủ tịch.

Hội CCB Trường Đại học Thủy lợi (tư liệu)

Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2017) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, các thế hệ CCB trường tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Thủy lợi.

Tổng hợp tin tức