Triển khai thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & đại học hệ vừa làm vừa học, học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019: tại đây