Triển khai kế hoạch xét học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 -2018, Nhà trường triển khai kế hoạch xét học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ đại học chính quy trong toàn trường

Một số lưu ý:

- Sau khi hội đồng đánh giá cấp trường thông qua kết quả rèn luyện, đề nghị các Khoa, Trung tâm khẩn trương nhập kết quả vào phần mềm để đủ điều kiện xét học bổng cho sinh viên.

- Sau khi nhận được danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng của P7, đề nghị các Khoa, Trung tâm tiến hành cho sinh viên đối chiếu kết quả.

 - Chuyển danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng về P7 (bằng công văn và file mềm theo mẫu P7 gửi kèm về địa chỉ: nina_p7@tlu.edu.vn, CV. Nguyễn Thị Na phụ trách)

Chi tiết kế hoạch: tại đây