Thông báo về việc xét học vụ học kỳ I năm học 2018 – 2019 cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông hệ chính quy

Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ I (2018 – 2019) đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông hệ chính quy: tại đây