Thông báo Về việc xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên K58 trở về trước hệ chính quy học theo tín chỉ

Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 1 (2017 – 2018) đối với sinh viên K58 trở về trước học theo tín chỉ: tại đây

Lưu ý: Những sinh viên có tổng số tín chỉ của các học phần môn học (trừ môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ 1 (2017-2018) vượt quá 24 tín chỉ (nhưng không thuộc diện buộn thôi học), sẽ thực hiện như sau:

- Các môn học đăng ký học lần đầu ở giai đoạn 2 của kỳ 2 (2017-2018): Sinh viên tự hủy và được đăng ký bổ sung các môn học chưa đạt;

- Các môn học chưa đạt: phải đăng ký học lại trong học kỳ 2 (2017 – 2018) để đảm bảo tiến độ học tập theo quy định.