Thông báo Về việc xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên K59 trình độ đại học hệ chính quy

Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 1 (2017 – 2018) đối với sinh viên K59 trình độ đại học hệ chính quy: tại đây

Quyết định Về việc xử lý học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018  cho sinh viên khóa 59 trình độ Đại học hệ chính quy tại Hà Nội: tại đây

Danh sách sinh viên có quyết định xử lý học vụ: tại đây