Thông báo về việc tổ chức thi Olympic Mác- Lênin cấp Trường và cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐU27 ngày 28/3/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi về thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 29-KH/ĐU27 ngày 04/5/2018 của Đảng ủy trường Đại học Thủy lợi về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018”, Nhà trường thông báo tổ chức thi Olympic Mác- Lênin cấp trường và cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Chi tiết thông báo: tại đây