Thông báo về kế hoạch học tập GDQP khóa 1 đợt 2 năm 2018

- Thời gian: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 07/04/2018.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN (Cơ sở Phố Hiến -Trường Đại học Thủy Lợi), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong  thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

Nội dung kế hoạch: tại đây

Danh sách sinh viên: tại đây

Một số lưu ý dành cho sinh viên: tại đây