Thông báo Tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019: tại đây

Danh sách phòng họp lớp tháng 9/2018: tại đây