Thông báo thu tiền BHYT bắt buộc của sinh viên

Để đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Kể từ ngày 01/01/2010 học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế. 

Thời gian nộp tiền mua BHYT:

- Ngày 07,08,09/11/2018( thứ 4, thứ 5, thứ 6): thu BHYT khóa 57

- Ngày 12,13,14/11/2018( thứ 2, thứ 3, thứ 4): thu BHYT khóa 58

- Ngày 15,16,19/11/2018( thứ năm, thứ 6, thứ 2): thu BHYT khóa 59

- Ngày 20,21,22/11/2018( thứ 3, thứ 4, thứ 5): thu BHYT khóa 56

Chi tiết thông báo: tại đây